ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ระบบ TCAS

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แบ่งเป็น 4 รอบดังนี้
1. รอบ PORTFOLIO วันที่ 2 - 17 ม.ค. 2566 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
2. QUOTA การรับแบบโควตามีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
3. การรับตรงร่วม ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางรับสมัคร
4. การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยฯดำเนินการตามวิธีของมหาวิทยาลัยเอง

ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก