ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ระบบ TCAS

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แบ่งเป็น 4 รอบดังนี้
1. รอบ PORTFOLIO วันที่ 2 - 17 ม.ค. 2566 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
2. QUOTA การรับแบบโควตามีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
3. การรับตรงร่วม ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางรับสมัคร
4. การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยฯดำเนินการตามวิธีของมหาวิทยาลัยเอง

ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566


ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด

แนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลด